۱۵ آذر ۱۳۹۹

اعضای کارگروه

آیت الله هاشم نیازی (عضو محترم مجلس خبرگان و استاد عالی حوزه و هیأت علمی جامعه المصطفی)- حجت الاسلام و المسلمین محمد رحمانی زروندی نیشابوری (عضو هیأت علمی جامعه المصطفی) – حجت الاسلام و المسلمین خالد غفوری (عضو هیأت علمی جامعه المصطفی)- حجت الاسلام و المسلمین یوسف فاطمی نیا (رئیس مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی و مشاور فقهی رئیس سازمان پزشکی قانونی)- – دکتر حمید صدیقی آخا (مدیر کل پزشکی قانونی استان قم)- دکتر احمد حاجی ده آبادی (دانشیار گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران)- دکتر حسین علی بای (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه) – طه زرگریان (پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی)- محمد جعفر صادق پور(پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی).

کلیه حقوق متعلق به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می باشد.